Stravování

Milí rodiče, níže si můžete prohlédnout jídelní lístek na následující týden.

Jídelní lístek na týden 24. 6. - 28. 6. 2024 

Jídelní lístek na týden 17. 6. - 21. 6. 2024

 

Jak se stravujeme?

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Školní jídelna připravuje jídla, které jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, v kterých probíhá vlastní stravování dětí. Školní jídelna připravuje stravu a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.
 

CO UČÍME DĚTI PŘI STRAVOVÁNÍ?

  • zásady správného stravování.
  • vedeme děti k tomu co je zdravé a co ne.
  • učíme děti správnému stolování
  • učíme děti jíst příborem.
  • při jídle nepospícháme.
  • do jídla dítě nenutíme.
  • před jídlem si umyjeme ruce.
  • popřejeme si dobré chutnání.
  • pokud dítě něco nejí, respektujeme to.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

Dětí se stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

08.45 - 09.00 hodin (podávání dopolední přesnídávky)
11:45 - 12:15 hodin (oběd)
14:15 - 14:30 hodin (podávání odpolední svačiny)

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 3. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny. V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce i vedoucí školní jídelny. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte vedoucí školní jídelny je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy. Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 11:30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze pokud to umožňují hygienické normy.


Ceny stravného v MŠ

Cena stravného je stanovena následovně:

Účet pro platbu stravného / platba inkasem: 2001643293/2010

Formulář k vyplnění (povolení k inkasu) si můžete stáhnout zde.

Informace ohledně plateb o letních prázdninách naleznete zde.

Pracovní doba vedoucí školní jídelny:

Pondělí: 6:30-15:00

Úterý: 6:30-15:00

Středa: 6:30-16:30

Čtvrtek: 6:30-15:00

Pátek: 6:30-13:30